Artikel 1 | Definities


Opdrachtnemer: Krachtig In Marketing, gevestigd aan de Zeerarendlaan 14A, 1343CG te Almere, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer


Opdrachtgever: de partij die een overeenkomst met Opdrachtnemer aangaat, aan Opdrachtnemer een opdracht verstrekt, of aan wie Opdrachtnemer een offerte heeft doen toekomen waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.


Werkzaamheden: alle werkzaamheden waarvoor opdracht is gegeven of die door Opdrachtnemer uit anderen hoofde, met betrekking tot de overeenkomst of offerte worden verricht.


Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden.


Overeenkomst c.q. opdracht: elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, conform het bepaalde in de overeenkomst en/of opdrachtbevestiging.
Artikel 2 | Toepasselijkheid


Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de website, alle overeenkomsten en offertes waarbij Opdrachtnemer diensten van welke aard dan ook voor Opdrachtgever zal verrichten, ook indien deze diensten niet (nader) in deze voorwaarden zijn omschreven.


Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Eventuele algemene voorwaarden of andere voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet geldig. De toepasselijkheid daarvan wordt door Opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen.


Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Opdrachtnemer en Opdrachtgever in overleg treden ten einde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen. Bij onduidelijkheid over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dienen deze ‘in de geest’ van deze algemene voorwaarden te worden uitgelegd. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘in de geest’ van deze algemene voorwaarden.


Indien Opdrachtnemer niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, dan betekent dit niet dat de bepalingen van deze algemene voorwaarden niet van toepassing zijn, of dat Opdrachtnemer in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.


Opdrachtnemer is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Grote inhoudelijke wijzigingen worden (bij voorbaat) met Opdrachtgever besproken.


De overeenkomst komt tot stand, zodra de aanvaarding van het aanbod Opdrachtnemer heeft bereikt. Door de acceptatie verklaart de Opdrachtgever zich akkoord met de toepasselijke verklaring van deze algemene voorwaarden en doet hij, zo nodig, afstand van een toepasselijk verklaring van eigen algemene voorwaarden. Overeenkomsten worden uiteindelijk schriftelijk vastgelegd.


Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de offerte worden aangebracht, komt in afwijking van het in het vorige lid bepaalde, de overeenkomst pas tot stand, indien Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever te kennen heeft gegeven met deze afwijkingen van de offerte in te stemmen.


Deze algemene voorwaarden gelden ook voor eventuele aanvullende of vervolgopdrachten.Artikel 3 | Werkzaamheden


Opdrachtnemer verricht offline en online (internet-) marketing diensten in de breedste zin des woords; waaronder onder meer, doch niet uitsluitend, verstaan wordt: het bieden van ondersteuning aan e-commerce, e-mailmarketing en CRM activiteiten, het geven van advies, consultancy en uitvoering op het gebied van e-mailmarketing en CRM. Daarnaast behoort ook het opleiden en coachen van diegenen die van de bovenstaande diensten gebruikmaken tot de werkzaamheden van Opdrachtnemer.


Artikel 4 | Offertes en aanbiedingen


Een verstuurde offerte of aanbieding is tot 30 (dertig) dagen na dagtekening geldig, tenzij Opdrachtnemer anders aangeeft.


Indien geen aanvaardingstermijn gesteld is, kan aan de offerte op generlei wijze enig recht worden ontleend.


Indien Opdrachtgever een offerte aanvaardt, behoudt Opdrachtnemer het recht om het aanbod binnen 2 werkdagen na aanvaarding te herroepen.


Opdrachtnemer kan niet aan zijn offertes worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.


Een samengestelde prijsopgave verplicht Opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.


Indien de aanvaarding van de offerte afwijkt dan is Opdrachtnemer daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Opdrachtnemer anders aangeeft.


Gedane offertes zijn in beginsel prijsindicaties en gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
Artikel 5 | Opdracht


De overeenkomst wordt of per opdracht aangegaan, of voor een bepaalde periode. Voor de opdracht geldt: zolang de opdracht niet is voltooid, of één der partijen niet kenbaar heeft gemaakt de overeenkomst te ontbinden, wordt verondersteld dat de overeenkomst van kracht is. Voor contracten die zijn aangegaan voor een bepaalde periode geldt dat de overeenkomst geheel dient te worden nagekomen, behoudens de wettelijke mogelijkheden tot ontbinding.


Indien de overeenkomst voor een bepaalde tijd is aangegaan dient de termijn nadrukkelijk in de overeenkomst te worden vermeld.


Indien de overeenkomst voor een bepaalde periode is aangegaan, die termijn is verstreken en er door de Opdrachtgever geen schriftelijke mededeling is gedaan tot uiterlijk 1 (één) maand voor het aflopen van de termijn dat hij wenst op te zeggen, dan zal de overeenkomst gelijk voor eenzelfde duur worden verlengd.


De opzegtermijn bedraagt een maand voor zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer.


De overeenkomst dient schriftelijk per aangetekende brief of per (ingescande) e-mail te worden opgezegd.


Bij een overeenkomst van opdracht waarbij geen bepaalde periode is overeengekomen, kan niet worden opgezegd door Opdrachtgever, behoudens uitdrukkelijke toestemming van Opdrachtnemer.


Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde diensten een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever, Opdrachtnemer schriftelijk in gebreke te stellen. Opdrachtnemer dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.


Artikel 6 | Totstandkoming van de overeenkomst


De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever het aanbod aanvaardt en akkoord gaat met de algemene voorwaarden van Opdrachtnemer.


Overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever worden gesloten via internet (e-mail) of via een schriftelijke bevestiging (brief).


Indien de Opdrachtgever zonder gegronde redenen de opdracht annuleert of de overeenkomst ontbindt is hij schadeplichtig conform deze algemene voorwaarden.


De Opdrachtnemer behoudt het recht, zonder opgaaf van redenen, een opdracht af te wijzen.


Opdrachtnemer is niet gebonden aan mondelinge afspraken als deze niet schriftelijk door de Opdrachtnemer zijn bevestigd.


Indien er sprake is van het voortzetten van een opdracht met een vast tijdschema en vaste dagelijkse kosten, is Opdrachtnemer gerechtigd om deze kosten in het vervolg te innen op de laatste dag van elke maand bij de Opdrachtgever.
Artikel 7 | Wijziging van de opdracht


Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan.


Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Opdrachtnemer een verzoek tot wijziging, aanvulling of intrekking van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolgen zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden. Opdrachtnemer heeft dan recht op betaling van de verrichte arbeid aan de oorspronkelijke opdracht.


Wordt de overeenkomst gewijzigd of aangevuld, dan kan het tijdstip van de voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.


Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Opdrachtnemer de Opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.


Indien de wijziging of aanvulling van de overeenkomst het gevolg is van omstandigheden die aan Opdrachtnemer kunnen worden toegerekend, dan zal Opdrachtnemer geen meerkosten in rekening brengen. Indien wijziging of aanvulling van de overeenkomst het gevolg is van omstandigheden die aan Opdrachtgever kunnen worden toegerekend, zal Opdrachtnemer wel meerkosten in rekening brengen.
Artikel 8 | Annuleren of tussentijds beëindigen van de opdracht


Indien de Opdrachtnemer een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen alle gemaakte kosten, de bestede uren, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtnemer in rekening worden gebracht.


Indien de werkzaamheid is verricht of zaak tot stand is gebracht overeenkomstig specificaties van de Opdrachtgever en daarmee persoonlijk van aard zijn en door hun aard niet geannuleerd kunnen worden zal de Opdrachtnemer de gehele offerte, thans de afgesproken prijs voor de werkzaamheid en/of zaak, bij Opdrachtgever in rekening brengen.

Artikel 9 | Uitvoering en levering opdrachten


Opdrachtnemer is aansprakelijk voor enige vertraging in het leveren van diensten, tenzij er sprake is van overmacht aan de zijde van Opdrachtnemer. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot maximaal de vastgelegde factuurwaarde. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever de Opdrachtnemer derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Opdrachtnemer dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.


Opdrachtnemer neemt voor deze overeenkomst een inspanningsverplichting, maar geeft geen garanties over het bereiken van het beoogde resultaat.


Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Opdrachtnemer het recht derden in te schakelen bij de uitvoering van de overeenkomst. De Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op de werkzaamheden die derden in het kader van de overeenkomst verrichten. Deze derden zijn niet vertegenwoordigingsbevoegd.
Artikel 10 | Opschorting en ontbinding


Op het tijdstip, waarop Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, of een verzoek van Opdrachtgever, natuurlijk persoon, tot het van toepassing verklaren van de wettelijke schuldsanering door de rechtbank wordt ingewilligd, of Opdrachtgever door beslaglegging, onder curatele stelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, of indien Opdrachtgever kennelijk buiten staat geraakt is om zijn financiële verplichtingen na te komen, heeft Opdrachtnemer het recht iedere overeenkomst met Opdrachtgever zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te verklaren.


Door de ontbinding worden de over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. Opdrachtgever is aansprakelijk voor de door Opdrachtnemer geleden schade.


Indien er gerede twijfel bij Opdrachtnemer bestaat omtrent de betalingscapaciteit van Opdrachtgever, is Opdrachtnemer bevoegd het verrichten van de werkzaamheden uit te stellen, totdat Opdrachtgever zekerheid voor de betaling heeft verschaft. Opdrachtgever is aansprakelijk voor de door Opdrachtnemer voor deze vertraagde aflevering te lijden directe- en indirecte schade.
Artikel 11 | Betaling en incassokosten


Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient er achteraf te worden betaald door middel van een factuur die wordt toegestuurd, dan wel middels een bankoverschrijving. De betalingstermijn bedraagt 30 dagen. Opdrachtnemer kan echter bepalen dat Opdrachtgever een voorschot van minimaal 30% dient te betalen, alvorens Opdrachtnemer met de uitvoering van de overeenkomst zal aanvangen. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever hiervan tijdig op de hoogte stellen. Eventueel meerwerk (na overleg en schriftelijke bevestiging) wordt achteraf gefactureerd, hiervoor geldt eveneens een betalingstermijn van 30 dagen.


Indien het factuurbedrag niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, dan is Opdrachtgever van rechtswege in gebreke en wettelijke rente verschuldigd over de openstaande factuur, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig zal zijn, onverminderd het recht van Opdrachtnemer om het verschuldigde bedrag met rente en kosten van buitengerechtelijke of gerechtelijke invordering terstond op te vorderen. De kosten van buitengerechtelijke invordering worden tussen partijen vastgesteld door middel van het per 1 juli 2012 ingetreden Besluit vergoeding buitengerechtelijke incassokosten.


Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, indien de Opdrachtgever de betalingsverplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt.Artikel 12 | Klachtenregeling


Klachten over de uitgevoerde werkzaamheden van Opdrachtnemer dienen, gemotiveerd, binnen 30 dagen na het ontstaan van de klacht, dan wel binnen 14 dagen na afronding van de werkzaamheden aan Opdrachtnemer kenbaar gemaakt te worden per email of telefonisch.


Indien een klacht gegrond is, dan heeft Opdrachtnemer de mogelijkheid om het gebrek te onderzoeken en te herstellen. Indien dit niet mogelijk blijkt, dient Opdrachtnemer het factuurbedrag te wijzigen naar ratio van de klacht.


Artikel 13 | Overmacht


Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling, of wegens in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.


Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Opdrachtnemer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Hieronder wordt onder andere, doch niet uitsluitend, verstaan een verhindering van de ter beschikking gestelde personen of middelen tot het uitvoeren van de werkzaamheden van de opdracht, bijvoorbeeld vanwege ziekte.


Indien er sprake is van overmacht zal Opdrachtgever, Opdrachtnemer hiervan direct schriftelijk op de hoogte stellen, onder vermelding van de oorzaak van de overmacht.


Opdrachtnemer heeft het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheden die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhinderen, intreden nadat Opdrachtnemer zijn verbintenis had moeten nakomen.


Opdrachtnemer heeft het recht, gedurende de periode dat de overmacht duurt, zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten. Indien deze periode langer dan 1 maand duurt, dan is zowel de Opdrachtgever als Opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van de geleden schade aan de andere partij. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst gedeeltelijk uitgevoerd is, dan heeft Opdrachtnemer het recht om het reeds nagekomen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is dan verplicht deze factuur te voldoen als er sprake is van een afzonderlijke overeenkomst.


Opdrachtgever heeft na de mededeling dat sprake is van overmacht aan de zijde van Opdrachtnemer het recht de opdracht schriftelijk te annuleren.


Artikel 14 | Aansprakelijkheid


De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is beperkt tot de schade die te beschouwen is als een onmiddellijk en duidelijk gevolg van de niet-nakoming of gebrekkige nakoming.


Indien Opdrachtnemer aansprakelijk is, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.


Indien Opdrachtnemer aansprakelijk is voor enigerlei schade, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de opdracht, althans tot dat gedeelte van de opdracht waaruit de aansprakelijkheid direct is ontstaan.


Bij langlopende opdrachten is aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de factuurwaarde gedurende twee kalendermaanden.


De verplichting tot schadevergoeding uit hoofde van aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is in ieder geval nimmer groter dan het bedrag van de uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval, vermeerderd met het eigen risico van Opdrachtnemer.


Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade. Onder indirecte schade wordt verstaan: gevolgschade; gederfde winst; gemiste besparingen; schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie.Opdrachtnemer zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade ten gevolge van gebreke in door derden uitgevoerde werkzaamheden dan wel door derden geleverde zaken.


De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Opdrachtnemer en/of haar ondergeschikten.


Opdrachtgever is verplicht om binnen 3 maanden nadat hij/zij bekend is geworden met de schade, dit te melden bij Opdrachtnemer.


Opdrachtgever heeft de keuze om de gedeelde kennis en /of diensten wel of niet toe te passen. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de gevolgen van die keuze of hoe Opdrachtgever de kennis toepast, en mogelijke gevolgen of schade voor Opdrachtgever.


Voor wat betreft de werkzaamheden is sprake van een inspannings- en geen resultaatverplichting.


Artikel 15 | Intellectuele eigendom


Opdrachtnemer behoudt de rechten en bevoegdheden die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Opdrachtnemer heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.


Artikel 16 | Toepasselijk recht


Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn geschillen voortvloeiend uit de overeenkomst onderworpen aan Nederlands recht.


Onverminderd het recht van Opdrachtnemer, een geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter, zullen geschillen tussen partijen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Opdrachtnemer, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.


Ik maak gebruik van het recht om wijzigingen aan te brengen in deze algemene voorwaarden. Ik raad je daarom aan om deze pagina regelmatig te bezoeken en te lezen, zodat je van de eventuele wijzigingen op de hoogte bent.Heb je een vraag voor mij? Stuur dan een e-mail naar info@krachtiginmarketing.nl


E: info@krachtiginmarketing.nl

M: 06 - 12284461

LI: linkedin.com/in/kimdeklerk/


KVK: 85583316

K.I.M.

Krachtig In Marketing