Privacy & Cookie Statement


Dit Privacy en Cookie Statement geeft een overzicht van de doeleinden van de gegevensverwerking in het kader van deze website. De website www.krachtiginmarketing.nl wordt beheerd door Krachtig In Marketing waarvan ik (Kim de Klerk) eigenaar ben. Bij bezoek aan deze website kan ik gegevens van jou verwerken. Dit kan gaan om gegevens die je bijvoorbeeld via formulieren of ergens anders op de website hebt ingevuld, of omdat we contact met elkaar hebben gehad. Ik verwerk en beheer je persoonsgegevens zorgvuldig; dat vind ik belangrijk. In het kader van deze verwerkingen waarborg en respecteer ik jouw privacy.


Bij de verwerking van persoonsgegevens hou ik me aan de eisen die de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) en de Uitvoeringswet Algemene Verordening Persoonsgegevens (UAVG) stellen. Dat betekent onder andere dat ik:

• duidelijk vermeld met welke doeleinden ik persoonsgegevens verwerk, via deze privacyverklaring;

• mijn verzameling van persoonsgegevens beperk tot de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;

• je eerst vraag om uitdrukkelijke toestemming om je persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin deze is vereist;

• passende beveiligingsmaatregelen neem om je persoonsgegevens te beschermen en dat ook vraag van partijen die in mijn opdracht persoonsgegevens verwerken;

• je recht respecteer om je persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.


Ik ben zelf verantwoordelijk voor verwerking van jouw gegevens. In deze privacyverklaring leg ik uit welke persoonsgegevens ik verzamel en gebruik, en met welk doel dat gebeurt.


Verwerking van persoonsgegevens


Ik verwerk je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt doordat we contact met elkaar hebben via e-mail, telefoon of WhatsApp. Ook verwerk ik gegevens die openbaar zijn, zoals deze op bijvoorbeeld Social Media te vinden zijn. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

– Bedrijfsnaam

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Adresgegevens (straatnaam, postcode en vestigingsplaats)

– Telefoonnummer(s)

– E-mailadres

– Klantnummer en factuurnummer

– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op de website aan te maken, in correspondentie die we hebben, doordat je mij zelf gegevens verstrekt of door een telefoongesprek


Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerk ik jouw persoonsgegevens?

Ik verwerk jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:


– Heb je met mij contact opgenomen per telefoon, via e-mail, het contactformulier op de website, via WhatsApp of social media, dan heb ik van jou gegevens ontvangen. Deze verwerk ik om te kunnen reageren op jouw bericht aan mij.


– Als je bij mij een dienst hebt afgenomen, dan verwerk ik de gegevens die noodzakelijk zijn voor de levering. Dat zijn in elk geval je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres en overige gegevens die nodig zijn om een correcte factuur te kunnen versturen. Bij betaling krijg ik te zien van welke rekening die komt en wie de rekeninghouder is.


– Op mijn website maak ik gebruik van Google Analytics. Ik analyseer het gedrag van bezoekers op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren. Om deze reden zijn er analytische cookies van Google geplaatst. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Alle gegevens zijn geanonimiseerd en niet te herleiden naar jou als persoon.


– Ik verwerk ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor de belastingaangifte. In een enkel geval heb ik een gerechtvaardigd belang om gegevens te verwerken, maar ik zal daarbij niet meer gegevens verwerken dan nodig is om mijn doel te bereiken en mijn gerechtvaardigde belangen te waarborgen.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik

Op mijn website maak ik gebruik van cookies. Deze zorgen ervoor dat de website goed werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast zijn er cookies geplaatst die jouw surfgedrag bijhouden zodat de content beter op jouw wensen aansluit. Bij jouw eerste bezoek aan de website informeer ik je over deze cookies en heb ik je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.


Het bewaren van je persoonsgegevens

Ik bewaar je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.


Jouw recht tot inzage in je persoonsgegevens, of het veranderen en/of wissen ervan

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door mij en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou heb in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar kim@krachtiginmarketing.nl


Jouw recht tot het beperken van het verwerken van jouw persoonsgegevens

Je hebt het recht mij te vragen de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld, wanneer de gegevens niet meer juist zijn, de verwerking onrechtmatig is, ik jouw persoonsgegevens niet meer nodig heb of in afwachting van een beslissing op het bezwaar dat je gemaakt hebt tegen de verwerking.


Jouw recht tot het beperken van het verwerken van jouw persoonsgegevens

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Maak je bezwaar tegen het gebruik van persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing, dan zal ik jouw persoonsgegevens daar niet meer voor inzetten.


Jouw recht voor het overdragen van jouw gegevens

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te ontvangen, zodat je deze aan een andere partij kunt overdragen. Dit kan alleen als je mij toestemming had gegeven om jouw gegevens te verwerken en wanneer de verwerking geautomatiseerd is gedaan.


Jouw recht voor het intrekken van jouw toestemming

Heb je mij toestemming gegeven voor het verwerken van jouw gegevens voor een bepaald doel, dan mag je deze toestemming te allen tijde intrekken. Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking.


De beveiliging van jouw persoonsgegevens

Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en ik neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Daarnaast heb ik passende organisatorische en technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die ik verwerk.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via kim@krachtiginmarketing.nl.


Delen van persoonsgegevens met derden

Ik verkoop jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.


Wijzigingen

Bij een wijziging in deze privacy statement, zal ik het nieuwe privacy & cookie statement op mijn website publiceren.

Deze privacy & cookie statement is voor het laatst aangepast op 12-01-2020.


Vragen en klachten

Heb je vragen en/of een klachten over hoe ik met jouw persoonsgegevens omga? Neem dan contact op met mij via onderstaande gegevens. Je hebt ook het recht om je klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.


E: info@krachtiginmarketing.nl

M: 06 - 12284461

LI: linkedin.com/in/kimdeklerk/


KVK: 85583316

K.I.M.

Krachtig In Marketing